Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

25.12.2007 - Kristus dzimšanas svētki

Pusnakts  Mise

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 9, 1-3.5-6)

Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu; tiem, kas mīt nāves ēnas valstībā, uzausa gaisma.

Tu vairoji līksmību, Tu devi lielu prieku. Viņi priecājās Tavā priekšā, kā priecājas pļaujas laikā un kā līksmojas, sadalot laupījumu. Jo Tu salauzi viņas smago jūgu un nūju uz viņas pleciem un viņas vajātāja zizli tāpat kā Madiāna sakāves dienā.

Jo mums ir dzimis bērns, mums dēls ir dots; uz viņa pleciem gulstas vara, un viņš tiks saukts vārdā "Brīnišķais padomdevējs, varenais Dievs, mūžības Tēvs, Miera valdnieks". Viņa valstība būs liela, un mieram nebūs robežu pār Dāvida troni un viņa valsti, kuru viņš nostiprinās un darīs spēcīgu ar taisnību un likumību no šī laika un mūžam. To izdarīs debespulku Kunga dedzīgā mīlestība. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 96 (95)

Refrēns: Šodien mums ir dzimis Pestītājs!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Dziediet Kungam, teiciet Viņa vārdu,
Viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā! R.

Teiciet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām — Viņa brīnišķos darbus!
Sakiet pagānu ļaudīm: "Kungs ir Valdnieks!"
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. R. 

Lai priecājas debesis un gavilē zeme,
lai šalc jūra un viss, kas to piepilda,
lai līksmo lauki un viss, kas tur mājo,
it visi meža koki lai gavilē R.

Kunga vaiga priekšā, jo Viņš tuvojas,
jo Viņš nāk, lai tiesātu zemi.
Pasauli Viņš tiesās pēc taisnības
un tautas — savā patiesībā. R. 


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
vēstules Titam (Tit 2, 11-14)

Ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, mūs audzinādama, lai mēs, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, apdomīgi, taisnīgi un dievbijīgi dzīvotu šajā pasaulē, gaidot, kad piepildīsies svētā cerība un parādīsies lielā Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus godība.

Viņš ir atdevis par mums pats sevi, lai mūs atpestītu no ikvienas netaisnības un šķīstītu par sev pieņemamu tautu, centīgu labos darbos. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Es jums pasludinu lielu prieku:

šodien jums ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 1-14)

Tajās dienās nāca ķeizara Augusta pavēle sarakstīt visu valsti. Tā bija pirmā sarakstīšana, Kirēnijam pārvaldot Sīriju. Un visi gāja pierakstīties katrs savā pilsētā.

Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija mātes cerībās.

Kamēr viņi tur atradās, Marijai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, ietina Viņu drēbītēs un noguldīja silē, jo mājvietā viņiem nebija kur apmesties.

Tajā pašā apvidū bija gani, kas palika nomodā un naktī sargāja savu ganāmpulku. Un Kunga eņģelis nostājās pie viņiem, un viņus apspīdēja Kunga godība.

Gani ļoti izbijās. Bet eņģelis viņiem sacīja: "Nebīstieties! Jo, redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm: šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. Un šī būs jums zīme: jūs atradīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu Bērnu."

Un pēkšņi eņģelim pievienojās neskaitāmi debespulki, kas slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Rītausmas  Mise

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 62, 11-12)

Redzi, Kungs pasludina visām zemes robežām: "Sakiet Sionas Meitai: lūk, tava pestīšana tuvojas, lūk, viņa atalgojums nāk viņam līdzi, un viņa atlīdzība ir viņa priekšā. Un viņus nosauks par Svēto tautu, Kunga atpestītajiem; bet tevi sauks "meklētā", "neatstātā pilsēta"." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 97 (96)

Refrēns: Šodien pār mums atspīd Dieva gaisma.

Kungs ir Valdnieks!
Lai gavilē zeme, lai priecājas daudzās salas!
Debesis sludina Viņa taisnību,
un visas tautas redz Viņa godību. R. 

Taisnīgajiem uzaust gaisma,
sirdī skaidrajiem — līksmība.
Taisnīgie, līksmojiet Kungā
un teiciet Viņa svētuma piemiņu! R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Titam (Tit 3, 4-7)

Kad parādījās Dieva, mūsu Pestītāja, labvēlība un mīlestība uz cilvēkiem, Viņš mūs izpestīja nevis taisnīgo darbu dēļ, ko bijām darījuši, bet gan savas žēlsirdības dēļ ar atdzimšanas un atjaunošanās ūdeni Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi izlēja pār mums caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā attaisnoti, mēs saskaņā ar cerību kļūtu mūžīgās dzīves mantinieki. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 15-20)

Kad eņģeļi bija atgriezušies Debesīs, gani savā starpā sāka runāt: "Aiziesim uz Betlēmi un paskatīsimies, kas ir noticis un ko Kungs ir mums pasludinājis!" Un viņi steigšus gāja un atrada Mariju, Jāzepu un silē noguldītu Bērniņu. Ieraudzījuši viņi pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo Bērnu.

Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī.

Bet gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

  

Dienas  Mise

 

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 52, 7-10)

Cik patīkami ir kalnos vēstneša soļi, kas sludina mieru, nes labas vēstis, dod pestīšanas ziņu un saka Sionai: "Tavs Dievs ir sācis valdīt!"

Tavu sargu balss: viņi paceļ balsi, viņi kopā gavilē, jo paši savām acīm redz Kungu atgriežamies Sionā.

Priecājieties un līksmojiet jūs, Jeruzalemes sagrautie mūri, jo Kungs ir iepriecinājis savu tautu, atpircis Jeruzalemi.

Kungs ir atrotījis savu svēto roku visu tautu acu priekšā; un visas zemes malas ieraudzīs mūsu Dieva pestīšanu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 98 (97)

Refrēns: Zeme ieraudzīja savu Pestītāju.

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo Viņš ir veicis brīnumdarbus!
Viņam uzvaru nesa Viņa labā roka,
Viņa roka, kas ir svēta. R. 

Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,
tautu priekšā atklājis savu taisnību.
Viņš ir atcerējies savu labvēlību
un savu uzticību Izraēļa namam. R.

Visas zemes malas redzēja
mūsu Dieva pestīšanu.
Gavilējiet Dievam, visa zeme,
priecājieties, līksmojiet un dziediet! R. 

Dziediet Kungam, cītarai skanot,
skanot cītarai un dziesmu vārdiem,
stabulēm skanot un raga balsij,
līksmojiet Kunga, Karaļa, priekšā! R.


Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 1, 1-6)

Daudzkārt un daudzējādi Dievs ir senāk runājis uz mūsu tēviem caur praviešiem. Beidzot, šajās dienās, Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku un caur ko Viņš arī pasauli ir radījis. Tas, būdams Dieva godības atspulgs un būtības attēls un uzturēdams visu ar savu spēcīgo Vārdu, ir šķīstījis mūs no grēkiem un apsēdies augstībā pie Majestātes labās rokas.

Viņš ir kļuvis tik pārāks par eņģeļiem, cik pārāks ir vārds, ko Viņš saņēmis mantojumā. Jo kuram gan no eņģeļiem Dievs ir kādreiz teicis: "Tu esi mans Dēls, šodien es Tevi dzemdināju," vai atkal: "Es būšu Viņam par Tēvu, un Viņš būs man par Dēlu"? Un, kad Viņš pirmdzimto atkal ieved pasaulē, Viņš saka: "Un visi Dieva eņģeļi lai Viņu pielūdz!" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Svēta diena ir atspīdējusi pār mums, nāciet tautas un pielūdziet Kungu, jo spoža gaisma ir šodien nolijusi pār zemi!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 1-18)

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur Viņu, un bez Viņa nekas nav radies, kas vien ir radies.

Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nenomāca.

Bija Dieva sūtīts cilvēks, viņa vārds bija Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu un lai caur viņu visi ieticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu.

Bija patiesā gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kad tā ienāk pasaulē. Vārds bija pasaulē, un pasaule caur Viņu ir radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet visiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem — tiem, kas Viņa vārdā tic, kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva ir dzimuši.

Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums, pilns žēlastības un patiesības; un mēs redzējām Viņa godību, Viendzimušā godību, kas ir no Tēva.

Jānis liecina par Viņu un skaļi sauc, teikdams: "Viņš ir Tas, par kuru es sacīju: Tas, kas nāks pēc manis, par mani ir augstāks, jo Viņš bija pirms manis."

No Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jo Likums tika dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu.

Dievu neviens nekad nav redzējis. Viendzimušais Dēls, kas ir Tēva klēpī, pats ir To atklājis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Vai īsāk: Jņ 1, 1-5.9-14

www.mieramtuvu.lv