Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

30.12.2007 - Svētās ģimenes svētki

Lasījums no Sīraha dēla grāmatas (Sīr 3, 3-7.14-17a)

Dievs ir pagodinājis tēvu caur bērniem un pār dēliem nostiprinājis mātes tiesības. Kas godā tēvu, tas iegūs grēku piedošanu un pasargās sevi no tiem, un lūgšanas laikā tiks uzklausīts. Un tāpat dārgumu krājējam līdzīgs ir tas, kas ciena savu māti.

Kas godā savu tēvu, tas redzēs prieku no bērniem un tiks uzklausīts savas lūgšanas laikā. Kas savu tēvu tur cieņā, tas dzīvos ilgu mūžu, un, kas tēvam ir paklausīgs, tas iepriecinās māti. Dēls, atbalsti savu tēvu vecumdienās un neskumdini viņu viņa mūžā! Un, pat ja prāts viņam mazinātos, esi iecietīgs un nenicini viņu nevienā no viņa mūža dienām!

Jo žēlsirdība pret tēvu netiks aizmirsta; grēku vietā tā iemājos tevī un tiks ieskaitīta kā taisnīgums. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 128 (127)

Refrēns: Svētīgi ir tie, kas Kunga bīstas!

Svētīgs ir ikviens, kas Kunga bīstas,
kas staigā Viņa ceļus.
Tu ēdīsi no sava roku darba,
tu būsi laimīgs, un tev labi klāsies. R.

Tava sieva kā auglīgs vīnakoks
tava nama sienās.
Tavi bērni kā eļļaskoka atvases
ap tavu galdu. R. 

Redzi, tā tiks svētīts cilvēks,
kas Kunga bīstas.
Lai Kungs tevi svētī no Sionas,
ka tu redzētu Jeruzalemes labklājību
visās sava mūža dienās. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem (Kol 3, 12-21)

Brāļi, kā Dieva izredzētie, svētie un mīlētie ietērpieties sirsnīgā žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. Esiet iecietīgi cits pret citu un piedodiet cits citam, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā Kungs jums ir piedevis, tāpat arī jūs.

Bet pāri tam visam ietērpieties mīlestībā, kas ir pilnības saite! Un jūsu sirdī lai valda Kristus miers, uz kuru jūs esat aicināti vienā miesā. Esiet arī pateicīgi! Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū, visā gudrībā pamāciet un paskubiniet cits citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastības iespaidā dziedot Dievam savā sirdī. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies caur Viņu Dievam Tēvam.

Sievas, esiet padevīgas saviem vīriem, kā tam jābūt Kunga vārdā. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, esiet paklausīgi vecākiem visās lietās, jo tas patīk Kungam. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, lai viņi nezaudē garu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Kristus miers lai valda jūsu sirdī, Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 2, 13-15.19-23)

Kad gudrie bija aizgājuši, lūk, Kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī, sacīdams: "Celies, ņem Bērnu un Viņa Māti un bēdz uz Ēģipti, un paliec tur, kamēr es tev pateikšu, jo Herods meklēs Bērnu, lai Viņu nonāvētu." Viņš, piecēlies naktī, paņēma Bērnu un Viņa Māti un devās uz Ēģipti, un tur palika līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tas, ko Kungs bija teicis caur pravieti: "No Ēģiptes es aicināju savu Dēlu."

Kad Herods bija nomiris, lūk, Kunga eņģelis Ēģiptē parādījās Jāzepam sapnī, sacīdams: "Celies, ņem Bērnu un Viņa Māti un ej uz Izraēļa zemi, jo ir nomiris tas, kas tīkoja pēc Bērna dzīvības." Jāzeps piecēlies ņēma Bērnu un Viņa Māti un gāja uz Izraēļa zemi.

Bet izdzirdis, ka Jūdejā sava tēva Heroda vietā valda Arhelavs, viņš baidījās turp iet un, sapnī pamācīts, aizgāja uz Galilejas novadu. Tur nonācis, viņš apmetās uz dzīvi pilsētā, ko sauc Nācarete, lai piepildītos tas, ko pravieši bija teikuši: "Viņu sauks par Nācarieti." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv