Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

20.01.2008 - II svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 49, 3.5-6)

Kungs Dievs man sacīja: "Izraēl, tu esi mans kalps, kurā es tikšu pagodināts."

Es tiku pagodināts Kunga acīs, un mans Dievs kļuva mans stiprums. Un tagad Kungs, kas mani jau no dzimšanas ir padarījis par savu kalpu, sacīja, lai es atvestu pie Viņa Jēkabu un sapulcinātu Viņam Izraēli.

Un Viņš teica: "Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ tos, kas atlikuši no Izraēļa. Es tevi iecelšu par gaismu pagānu tautām, lai mana pestīšana sniegtos līdz pat zemes robežām." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 40 (39)

Refrēns: Lūk, es nāku pildīt Tavu gribu.

Es gaidīt gaidīju Kungu,
un Viņš man pievērsās.
Manā mutē Viņš ieliks jaunu dziesmu,
slavas dziesmu mūsu Dievam.
Daudzi redzēs un bīsies,
un cerēs uz Kungu. R.

Kaujamo un ēdamo upuri Tu neesi gribējis,
bet esi atvēris man ausis.
Dedzināmo un gandarīšanas upuri
Tu neesi prasījis,
tad es sacīju: "Lūk, es nāku." R. 

Grāmatas tīstoklī ir rakstīts par mani.
Pildīt Tavu gribu, mans Dievs, es vēlos,
un Tavs Likums ir manā sirdī.
Es sludināju Tavu taisnību lielā draudzē;
lūk, savas lūpas es neaizvēru — Kungs, Tu zini. R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 1, 1-3)

Pāvils, pēc Dieva gribas aicinātais Jēzus Kristus apustulis, un brālis Sostēns — Dieva draudzei Korintā, tiem, kas ir svētdarīti Kristū Jēzū un aicināti svētumam līdz ar visiem, kas ikvienā vietā piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus — gan viņu Kunga, gan mūsu Kunga — vārdu.

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 


Alleluja.

Vārds ir tapis miesa un dzīvojis mūsu vidū.
Visiem, kas Viņu uzņēma,
Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem.

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 29-34)

Jānis Kristītājs, ieraudzījis Jēzu nākam pie viņa, sacīja: "Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš ir Tas, par kuru es teicu: "Pēc manis nāk vīrs, kas ir augstāks par mani, jo Viņš bija agrāk nekā es." Es Viņu gan nepazinu, bet nācu kristīt ar ūdeni, lai Viņš kļūtu pazīstams Izraēlim."

Un Jānis liecināja, sacīdams: "Es redzēju Garu kā balodi nolaižamies no debesīm un paliekam pār Viņu. Un es Viņu nepazinu, bet Tas, kurš sūtīja mani kristīt ar ūdeni, sacīja man: "Tas, pār kuru tu redzēsi Garu nonākam un paliekam, ir Tas, kurš kristī Svētajā Garā." Un es to redzēju un dodu liecību, ka Viņš ir Dieva Dēls." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv