Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

17.02.2008 - Gavēņa laika II svētdiena

Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 12, 1-4a)

Tajās dienās Kungs sacīja Ābramam: “Izej no savas zemes, no saviem radiem un no sava tēva nama uz to zemi, kuru es tev parādīšu!

Un es tevi darīšu par lielu tautu un tevi svētīšu, un lielu darīšu tavu vārdu, un tu kļūsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas nolād tevi. Un tevī tiks svētītas visas zemes ciltis!”

Un tā Ābrams devās ceļā, kā Kungs viņam bija pavēlējis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 33 (32)

Refrēns: Mēs ceram uz Dieva žēlsirdību.

Patiesi ir Kunga vārdi,
un visiem Viņa darbiem var uzticēties.
Viņš mīl taisnību un tiesu,
zeme ir Kunga žēlsirdības pilna. R. 

Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas,
pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību,
lai viņu dvēseli izglābtu no nāves
un viņus pabarotu bada laikā. R.

Mūsu dvēsele gaida uz Kungu,
jo Viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis.
Kungs, Tava žēlsirdība lai mūs pavada,
kā esam cerējuši uz Tevi! R. 


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
otrās vēstules Timotejam (2 Tim 1, 8b-10)

Līdzdarbojies Evaņģēlijam saskaņā ar Dieva spēku! Viņš mūs izglāba un aicināja ar svētu aicinājumu ne mūsu nopelnu dēļ, bet gan saskaņā ar savu lēmumu un žēlastību, kas mums ir dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem. Bet redzama tā ir kļuvusi tagad, parādoties mūsu Pestītājam Jēzum Kristum, kas uzvarēja nāvi un ar Evaņģēliju apgaismoja dzīvību un nemirstību. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

No mirdzoša mākoņa atskanēja balss: “Šis ir mans mīļais Dēls — Viņu klausiet!”

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 17, 1-9)

Tajā laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un viņa brāli Jāni un aizveda viņus savrup augstā kalnā. Un tur Viņš pārveidojās viņu priekšā. Viņa vaigs iemirdzējās kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un, lūk, viņiem parādījās Mozus un Elijs, kuri sarunājās ar Viņu.

Bet Pēteris atbildot sacīja Jēzum: “Kungs, mums ir labi šeit būt! Ja vēlies, es uzcelšu šeit trīs teltis: vienu Tev un vienu Mozum, un vienu Elijam.”

Viņam vēl runājot, lūk, mirdzošs mākonis apēnoja viņus, un no mākoņa, lūk, atskanēja balss: “Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk. Viņu klausiet!” To dzirdot, mācekļi nokrita uz sava vaiga un ļoti izbijās.

Bet Jēzus, piegājis un viņus aizskāris, tiem sacīja: “Celieties un nebīstieties!” Un viņi, pacēluši savas acis, vairs nevienu neredzēja, tikai Jēzu.

Un, kāpjot lejā no kalna, Jēzus viņiem pavēlēja, sacīdams: “Nevienam nestāstiet par redzējumu, iekams Cilvēka Dēls nebūs piecēlies no miroņiem.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv