Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

Kalna mācības vēstnesis (6.daļa)
14.03.2007 pl. 13:01

Priesteris A. M. Jerumanis

„Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.” (Mt 5,8)

Sirdsšķīstības nozīme

Bībelē taisnīgais un žēlsirdīgais ir arī sirdsšķīsts cilvēks. 24. psalmā varam lasīt: „Kas uzkāps Kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā? Tas, kam skaidra sirds un tīras rokas, kas pie tukšībām savu dvēseli nesaista un nedod netaisnu zvērestu.” (Ps 24,3-4)

Kalna mācības vēstnesis (6.daļa)
Kalna mācības vēstnesis (5. daļa)
08.02.2007 pl. 08:07

Priesteris A. M. Jerumanis, izdevums "Nāc", Nr. 35

Žēlsirdīgs pret grēciniekiem

Bīskaps Boļeslavs Sloskāns atklāja savu piedošanas un labestības garu, ikdienā nekritizējot citus cilvēkus, esot žēlsirdīgs pret tiem, kuri pakrituši. Priesteris Antons Smelters apgalvo: „Viņam izdevās apslēpt citu neveiklību ar īpašu diskrētumu.”

Kalna mācības vēstnesis (5. daļa)
Jo bez mīlestības dzīvot grūti
22.11.2006 pl. 09:16

Ir tāds brīdis dzīvē, kad cilvēks vēlas būt mīlēts, dievināts, brīdis, pēc kura ilgojas, kuru gaida, brīdis, kurā pats vēlas mīlēt. Mēs ne vienmēr apzināmies, cik skumja un neinteresanta ir dzīve bez šīs sajūtas. Mīlestība ir visvērtīgākā dāvana, kādu Kungs Dievs sūta cilvēkam. Un es to esmu saņēmis…

Jo bez mīlestības dzīvot grūti
Tikšanās baznīcā
16.10.2006 pl. 13:28

Ine­se un No­rberts Skrau­či ir no Rīgas. Kad Ine­sei pa­li­ka 18 ga­du, il­gi vairs ne­va­ja­dzēja būt dzīves meklēju­mos, jo kādā sil­tā va­sa­ras die­nā, kad vi­sap­kārt viss zie­dēja, No­rberts pa­ma­nīja Ine­si pir­mo reizi Kri­mul­das baz­nīcā, bet dzim­tās mājas abiem bi­ja Si­gul­dā. Un tā pēc di­viem ga­diem Ine­sei un Norbertam sākās jauns dzīves posms, kas jau ilgst sešus ga­dus - tagad jau ko­pā ar mei­ti­ņu Gab­ri­ēlu un dēlu Mar­ku­su.

Tikšanās baznīcā
Laime - būt vienotiem ar Dievu
04.08.2006 pl. 18:44

Ilze Birzniece

Lin­da Kar­čev­ska un An­dris Mi­ku­lis re­dzē­ja viens ot­ru jau sen Og­rē, jaun­iešu die­nās, Lin­da ne­kad ne­bi­ja do­mā­ju­si, ka va­rē­tu ar šo cil­vē­ku būt ko­pā un drau­dzē­ties. Kad Lin­dai bi­ja vis­grū­tā­kais dzī­ves posms, tie­ši tad Dievs arī dā­vā­ja An­dri. Viņš at­nā­ca brī­dī, kad  par vi­ņu vis­pār ne­do­mā­ja, ne­gai­dī­ja. Un Lin­da to pie­ņem kā Die­va dā­va­nu.

Laime - būt vienotiem ar Dievu
Atmiņās kopā ar bīskapu B. Sloskānu. Intervija ar Jelgavas diecēzes bīskapu Antonu Justu.
17.06.2006 pl. 19:53

Bīskaps Antons Justs: "Viņš bija redzējis cietuma un nebrīves nežēlību, dzīvojis trimdā, bet viņš visu pieņēma kā Dieva gribu. Caur bīskapu Sloskānu mēs mācījāmies mīlēt Baznīcu, pāvestu, priesterus, kā arī paklausību Baznīcas autoritātēm."

Atmiņās kopā ar bīskapu B. Sloskānu. Intervija ar Jelgavas diecēzes bīskapu Antonu Justu.
Atmiņās kopā ar B. Sloskānu. Intervija ar priesteri Antonu Smelteru.
26.04.2006 pl. 09:04

Turpinām ieskatīties liecībās, kuras ir snieguši cilvēki par Latvijas godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu. Šoreiz intervija ar priesteri, kurš personīgi bija ticies ar bīskapu.

Atmiņās kopā ar B. Sloskānu. Intervija ar priesteri Antonu Smelteru.
Meditācija par Kristus nāvi bīskapa Sloskāna dzīves gaismā
10.04.2006 pl. 16:22

Priesteris A. M. Jerumanis

Šogad 18. aprīlī aprit 25 gadi kopš B. Sloskāna nāves dienas. Mēs visi gaidām brīdi, kad viņš tiks atzīts par svētīgu un svētu, bet arī bez tā visa bīskapa dzīve liecina par viņa svētumu. Varam pateikties Dievam par tādu ticības liecinieku, kas attaisno mūsu uzticību Kristum un Viņa Baznīcai.

Meditācija par Kristus nāvi bīskapa Sloskāna dzīves gaismā
Kardināls Dzivišs: "Jānis Pāvils II ir sēkla, kas nomira, lai dotu jaunu dzīvību"
04.04.2006 pl. 09:15

2005. gada 2. aprīlī, pulksten 21.37, Jānis Pāvils II pārkāpa mūžības slieksni. Līdz pēdējam brīdim pie pāvesta nāves gultas bija viņa personīgais sekretārs, Krakovas arhibīskaps, šodien kardināls, Staņislavs Dzivišs. Lūdzām viņu pie mikrofona.

Kardināls Dzivišs: "Jānis Pāvils II ir sēkla, kas nomira, lai dotu jaunu dzīvību"
Reliģisko un politisko līderu izteikumi par Jāni Pāvilu II Foto galerija
02.04.2006 pl. 09:00

Pieminot pirms gada mūžībā aizgājušo pāvestu Jāni Pāvilu II, piedāvājām dažādu reliģisko un politisko līderu izteikumus, kuri tika izteikti 2005. gadā pēc pāvesta nāves.

Reliģisko un politisko līderu izteikumi par Jāni Pāvilu II
Lapas:iepriekšējā12345678nākamā