Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Jautājumi par Svēto Komūniju

Jautājumi par Svēto Komūniju
19.01.2011 pl. 14:52

- Kas ir Svētā Komūnija?

Svētā Komūnija ir Jēzus Kristus īsta Miesa un Asinis, ko pieņem ticīgais.

- Cik reizes dienā var pieņemt Svēto Komūniju?

Šai sakarā Baznīca ir izdevusi arī dažus likumus, kas ietverti Kanonisko tiesību kodeksā (KTK)* un ir saistoši visiem latīņu rita katoļiem.

KTK 917. nosaka, ka cilvēks, kas jau ir pieņēmis Svēto Komūniju, otro reizi var tai pašā dienā To pieņemt tikai Svētās Mises laikā, kurā viņš piedalās no sākuma līdz beigām. Taču cilvēkam, nonākot nāves briesmās, ir ļoti ieteicams (KTK 921.kanona 2§) pieņemt Svēto Komūniju (atļauts ārpus Svētās Mises) kā Ceļa Maizi arī tad, ja viņš šai dienā vienu vai divas reizes jau ir pieņēmis Svēto Komūniju.

- Kas ir Euharistiskais gavēnis?

Tā ir atturēšanās no ikviena ēdiena un dzēriena, izņemot ūdeni un medikamentus, vismaz 1 stundu (vēlams ilgāks laiks) pirms Svētās Komūnijas pieņemšanas (KTK 919.kanona 1.paragrāfs). Šo likumu, ja ir nepieciešamība, drīkst neievērot veci un slimi cilvēki, kā arī viņu kopēji. Ja priesterim dienā ir jāsvin divas vai trīs Svētās Mises, viņam ir atļauts nedaudz ieēst vai iedzert pirms otrās vai trešās Mises, arī tad, ja atlicis mazāk par vienu stundu.

Svētā Komūnija ir īpaša Dieva dāvana, tāpēc pret To jāizturas ar vislielāko cieņu, taču jāatceras, kā Tā mums dota, lai ar To mielotos un stiprinātos, tādēļ ļoti vēlams to pieņemt ik dienas.

- Kas var pieņemt Komūniju?

Katrs katolis svētdarošās žēlastības stāvoklī (ir brīvs no smaga grēka).

- Vai priesteris drīkst atteikt Svēto Komūniju Svētajā Misē personai, kura šajā dienā Sv. Komūniju vēlas pieņemt otro reizi?

Nedrīkst, jo KTK 917. kanons nosaka, ka cilvēks, kas jau ir pieņēmis Svēto Komūniju, otro reizi var tajā pašā dienā to pieņemt Svētās Mises laikā, kurā viņš piedalās no sākuma līdz beigām.

- Vai drīkst atteikt Svēto Komūniju kādam, kas uz Svēto Misi ir ieradies ar nokavēšanos?

Parastā kārtībā ticīgajiem uz Sv. Misi ir jāpulcējas savlaicīgi, lai varētu atbilstoši sagatavoties lielajam notikumam – uz tikšanos ar Jēzu Kristu. Bet ja tomēr kāds to ir nokavējis, nedrīkst viņam atteikt Sv. Komūniju.

Plašāk par Sv. Komūniju var lasīt arī KBK ** 3. artikulā „Euharistijas sakraments”.

___________________
- Kanonisko tiesību kodekss (KTK), kas ir spēkā no 1983.gada, ir Katoliskās Baznīcas augstākās varas izdots un apstiprināts likumu krājums, kas nosaka visu ticīgo – gan garīdznieku, gan klosterļaužu, gan laju – tiesības un pienākumus Baznīcas pārvaldes struktūrās, sakramentu svinēšanā un citu Baznīcas labumu izmantošanā. Kodekss arī nosaka, kādi soda mēri tiek piemēroti personām, kas ar savu rīcību grauj Baznīcas kopējo darbu, ticības mantojuma saglabāšanu un izplatīšanu. KTK latviešu valodā vēl nav izdots. Svešvalodās tas ir pieejams Baznīcas oficiālā interneta vietnē http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm un garīgās literatūras izplatīšanas vietās.

** - Katoliskās Baznīcas katehisms (KBK) ir visas katoliskās mācības kopsavilkums. Latviešu valodā šis katehisms ir izdots 2000. gadā kā apjomīga, teju 1000 lappušu bieza grāmata, kas ir iegādājama garīgās literatūras izplatīšanas vietās.

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS