Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kā mums izturēties pret Svēto Garu?

Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
10.10.2016 pl. 20:52

Baznīca iet uz priekšu, pateicoties Svētajam Garam. Bez Svētā Gara, kristietis noslēdzas sevī un padodas bailēm – sacīja pāvests, uzrunājot 6. oktobrī Vatikāna viesu namā sapulcējušos ticīgos. Svētās Mises homīlijā Francisks runāja par trīs veidu nostāju, kādu mēs varam ieņemt attiecībā pret Svēto Garu. Kādi ir šie trīs izturēšanās veidi?

Pirmā nostāja ir tā, ko apustulis Pāvils pārmet galatiešiem, proti, maldīgais uzskats, ka varam būt attaisnoti, tikai pateicoties Likuma darbu pildīšanai, bet nevis ticībai, nevis Jēzum, kurš piepilda Likumu (sal. Gal 3, 1-5). Šāda domāšana un piesaistīšanās Likuma burtam samaitā tāpat kā ideoloģijas. Tā nocietina sirdi. Tie paši Likuma burta kalpi apsūdzēja Jēzu, un Jēzus viņus sauca par „liekuļiem”.

Šī piesaistīšanās Likumam ir šķērslis tam, lai iepazītu Svēto Garu – turpināja pāvests. Tas ir aizsprosts, kas neļauj, ka mūs pārņem Kristus atpestīšanas spēks un Svētais Gars. Protams, mums ir jāievēro baušļi, bet vienmēr jābūt atvērtiem Svētā Gara dāvanai, ko saņemam no Tēva un Dēla. Savā laikā farizeji nepazina Svēto Garu un, līdz ar to, neprata iet uz priekšu. Tā bija viņu problēma. Viņi bija noslēgti, ieslēgušies priekšrakstos: to jādara un to jādara. Dažreiz arī mēs varam iekrist šādā kārdinājumā.

Apustulis Pāvils raksta: „Ak, jūs, neprātīgie galatieši! Kas jūs ir apmānījis…?”. Šajā sakarā pāvests norādīja, ka māna tie, kuri sludina ideoloģijas. Viņi apgalvo, ka viss ir pareizi, viss ir skaidrs. Taču vai Dieva atklāsme nav skaidra?

Otrā nostāja ir saistīta ar Svētā Gara skumdināšanu. Mēs skumdinām Svēto Garu tad, kad neļaujam Viņam sevi iedvesmot un palīdzēt sevi pilnveidot kristīgās dzīves ceļā. Ja neļaujam Viņam brīvi darboties mūsos un rādīt mums ceļu, mēs Viņu skumdinām. Tā rezultātā mēs kļūstam remdeni kristieši un Svētais Gars nevar mūsos veikt neko lielu – atgādināja pāvests.

Ieņemt trešo nostāju nozīmē atvērties Svētajam Garam un ļaut, lai Viņš mūs ved uz priekšu. Šo nostāju redzam pie apustuļiem. Saņēmuši Vasarsvētkos Svēto Garu, viņi tika piepildīti ar drosmi. Lai mēs saprastu un varētu pieņemt Jēzus vārdus, mums ir jāatveras Svētajam Garam. Taču lai atvērtos Svētajam Garam, ir jālūdzas – uzsvēra Francisks. Homīlijas noslēgumā viņš aicināja katru ticīgo uzdot sev dažus jautājumus. Vai, gadījumā, nav tā, ka es nepazīstu Svēto Garu? Vai pietiek ar to, ka svētdien aizeju uz Svēto Misi un izdaru to vai to? Vai es neesmu remdens? Vai neskumdinu Svēto Garu? Vai nelieku šķēršļus Viņa darbībai manī? Vai mana dzīve ir nemitīga lūgšana, lai izlūgtu šo atvērtību Svētajam Garam, lai Evaņģēlija prieka pilns ietu Viņa vadībā uz priekšu un izprastu Jēzus mācību, kas ir īsta mācība? Vai ļauju, lai Viņš palīdz man saskatīt savas nepilnības, ar kurām es Viņu skumdinu? Vai ļauju Viņam sevi vadīt un atklāt Jēzus vārdu citiem, tādējādi rādot pestīšanas ceļu? Pāvests novēlēja, lai Kungs dod mums žēlastību nebūt neprātīgiem un apmātiem, bet būt atvērtiem Svētajam Garam.

Radiovaticana.va

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS