Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kas ir ticības akts?

Kas ir ticības akts?
05.04.2021 pl. 19:11

Ticības akts ir cilvēka atbilde Dievam, kurš atklāj sevi un savu mīlestības nodomu – saka pāvests Benedikts XVI. Ticēt nozīmē brīvi pieņemt Patiesību, kas ir Dievs.

Tas nozīmē pieņemt Patiesību, kas ir Mīlestība. Šis process ietver sevī radikālas pārmaiņas. Tas saistās ar „atgriešanos” un „mentalitātes maiņu”, lai Dievs kļūtu par cilvēka dzīves stipro klinti. Ja sākam uz dzīvi raudzīties ar Dieva skatienu, tā izmainās, kļūst stabila, un cilvēks stingri stāv ar abām kājām uz zemes.

Apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem fragmentā lasām (sal. 1, 3-14): „Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs. Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā. Iepriekš paredzējis, Viņš savā labprātībā nolēma mūs pieņemt sev par bērniem caur Jēzu Kristu (…)”.

Benedikts XVI skaidro, ka vīrietis un sieviete, kā arī visa radība, nav nejaušības rezultāts. Dievs mūs ir gribējis kopš mūžības. No šī apgalvojuma izriet, ka mūsu aicinājums ir ne tikai būt šajā pasaulē, bet tas ir daudz cēlāks. Mūsu aicinājums ir būt Dieva izvēlētiem Jēzū Kristū vēl pirms pasaules radīšanas. Var pat teikt, ka Kristū mēs dzīvojam kopš mūžības. Dievs uzlūko mūs savā Dēlā Jēzū kā savus adoptētos bērnus. Šis Dieva „labvēlības plāns”, ko apustulis Pāvils sauc par „mīlestības plānu”, tiek dēvēts arī par dievišķās gribas „noslēpumu”, kas iepriekš bija apslēpts, bet tagad ir atklāts Kristus Personā. No iepriekš teiktā izriet, ka Dievs ar savu iniciatīvu vienmēr pārspēj cilvēku. Viņš dāvā cilvēkam savu mīlestību, tādējādi viņu ietverot šajā mīlestības plānā un pārveidojot.

Kāds ir šī noslēpumainā plāna mērķis? Kāds ir dievišķās gribas kodols? Tas ir sekojošs: „Visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristū” (Ef. 1, 10). Benedikts XVI paskaidroja, ka šajā fragmentā slēpjas viens no Jaunās Derības centrālajiem apgalvojumiem. Teiktais ļauj izprast Dieva pestīšanas plānu, Viņa mīlestības nodomu attiecībā uz cilvēci. Runa ir par visas radības atjaunotni, par piepildījumu, par visa atkal apvienošanu Kristū. Pāvests piebilda, ka pestīšanas vēstures centrs ir pats Kristus. Viņš, nodibinot saikni ar cilvēku un pats kļūdams cilvēks, atklāja Dieva plānu. Viņš atklāja pats sevi.

Šī caur Svētā Gara darbību īstenotā vienotība Kristū, ko Dievs dāvāja visiem cilvēkiem ar Atklāsmes gaismu, nav kaut kāda mūsu cilvēciskās dabas piedeva. Šī vienotība ir mūsu dziļāko vēlmju piepildījums. Ilgas pēc bezgalīgā un dzīves pilnības mīt katra cilvēka sirds dziļumos un ļauj viņam atvērties nevis pārejošajai un ierobežotajai, bet mūžīgajai laimei. Sv. Bonaventūra no Baņoredžo, runājot par Dievu, kurš sevi atklāj, un kurš uzrunā mūs caur Svētajiem Rakstiem, apgalvo: „Svētie Raksti ir grāmata, kurā ir ierakstīti mūžīgās dzīves vārdi, lai mēs ne tikai ticētu, bet arī iemantotu mūžīgo dzīve, kur redzēsim un mīlēsim, un kur tiks piepildītas visas mūsu ilgas”. 

Tticības akts ir cilvēka atbilde Dieva atklāsmei. Runa ir par „ticības paklausību” (Rom 16, 26; 1, 5; 2 Kor 10, 5-6), „ar kuru cilvēks brīvprātīgi sevi visu uztic Dievam, sniedzot pilnīgu prāta un gribas pakļāvību Dievam, kurš atklāj, un brīvprātīgi piekrītot Viņa dotajai Atklāsmei” (Dei Verbum, 5). Pāvests piebilda, ka ticība būtiski izmaina mūsu attieksmi pret citiem cilvēkiem un visu pārējo radību, jo sākam uz visu raudzīties ar paša Dieva skatienu. No vienas puses, ticēt nozīmē ļaut, lai Dievs vada mūs caur savu Vārdu un sakramentiem, un tādējādi palīdz saprast, kā rīkoties. No otras puses, ticēt nozīmē izprast lietas tā, kā izprot Dievs, izprast Viņa gribu, redzēt ar Viņa skatienu un, līdz ar to, tas nozīmē padarīt savu dzīvi stingru un stabilu.

Radiovaticana.org

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS