Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?

Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
06.08.2008 pl. 19:55

Atbild: Ventspils Sv. Krusta Romas Katoļu draudzes vikārs Juris Krisūns.

"Mēs ar vīru neesam laulājušies Baznīcā, bet pirms 8 gadiem esam reģistrējušies tikai dzimtsarakstu nodaļā. Tam par iemeslu ir vīra nepiekrišana laulāties Baznīcā, lai gan, ja es ļoti uzstātu, viņš formāli varētu to izdarīt. Uzstāt es negribu, jo uzskatu, ka šai piekrišanai jābūt no sirds.  Turklāt mūsu paziņu vidū, diemžēl daudz tādu pāru, kuri savu laulību noslēguši baznīcā un tagad ir šķīrusies. Jautājums: vai es varu mises laikā un pēc grēksūdzes pieņemt komūniju? Kad es pirms kādiem 10 gadiem prasīju par to priesterim, viņš man atbildēja noraidoši un tā es arī rīkojos. Tajā pašā laikā baznīcā es katru reizi redzu daudz  cilvēku, kas pieņem komūniju, bet par kuriem es zinu, ka viņi dzīvo civilā laulībā. Man arī, īpaši svētku laikā, gribētos pieņemt komūniju.  Iepriekš paldies par atbildi, kas nedod man mieru jau vairākus gadus."

"Ja jūs neesat laulājušies Baznīcā, tad nevarat pieiet pie grēksūdzes un saņemt grēku piedošanu, jo dzīvojat nāvīgā grēkā, pārkāpjot Dieva sesto bausli „Tev nebūs laulību pārkāpt", līdz ar to nevarat pieņemt Svēto Komūniju, no tā nav izņēmuma arī svētku laikā. Baznīca neatzīst civillaulību, tāpēc, ka valsts likumi pieļauj šķiršanos, bet Dieva likums nē.

Vienīgais risinājums ir ātrāk salaulāties, ja nav kādi šķēršļi, aprunāties ar priesteri, kopīgi ar civilvīru vai pašai individuāli.

Ja cilvēki ir noslēguši laulību Baznīcā un ir šķīrušies un pēc tam izveidojuši jaunu kopdzīvi ar citu personu viņi smagi grēko, bet par saviem grēkiem katrs atbild individuāli un nevienu mums nav tiesības tiesāt, jo pats Jēzus arī teica: „Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti" (Mt 7,1).

Arī cilvēki, kuri dzīvo civillaulībā, tas ir, dzīvo nāvīgā grēkā un iet pie Svētās Komūnijas vai, ejot pie grēksūdzes, noslēpj šo grēku, izdara nāvīgu grēku, ko sauc par svētzadzību. Bet katrs nāvīgs grēks ir atsevišķs, tas nozīmē, cik reizes svētzadzīgi izdarīta grēksūdze, un pieņemta  Sv. Komūnija tik daudz ir nāvīgo grēku, kas var tikt piedoti tikai caur grēksūdzes sakramentu.

Apustulis Pāvils par to rakstīja Korintiešu draudzei: „ Ikviens, kas necienīgi ēdīs šo maizi vai necienīgi dzers no šā biķera, būs vainīgs pret Kunga Miesu un Asinīm" (1Kor 11,27). Bet arī tas ir viņa grēks nevis kāda cita, un viņš par to atbildēs Dieva priekšā. Ne vienmēr arī priesteris visus cilvēkus nepazīst un zina viņu situāciju, ja to pats cilvēks neatklāj, un tāpēc nevar kādai personai aizliegt nākt pie Svētās Komūnijas.

Mēs arī par visiem cilvēkiem visu nevaram zināt. Iespējams, kāds pāris vispirms ir noslēdzis civillaulību dzimtsarakstu nodaļā un pēc tam liecinieku un priestera klātbūtnē salaulājies Baznīcā, tad viņam ar Dievu saistības ir nokārtotas un tāds var iet pie grēksūdzes un pieņemt Svēto Komūniju tas ir iet pie Dievgalda.

 

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS